Προβολή

Η προσπάθεια της ομάδας των Βι.Δ.Α. για τη συστηματική καταγραφή της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, μέσω της ιστοσελίδας της, και οι ποικίλες δραστηριότητές της για την ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφέρονται σε παρόμοιες ιστοσελίδες, στον τύπο, σε συνέδρια και αλλού. Εδώ παραθέτουμε ένα ενδεικτικό χρονολόγιο αυτών των αναφορών.